Statut Fundacji Pracownia Wyobraźni

Tekst jednolity z dnia 30 października 2017 roku

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja Pracownia Wyobraźni, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Olimpię Ewę Piłat – Pawlak i Zuzannę Weronikę Stańczyk zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z 30 października 2017 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1.     Siedzibą Fundacji jest Rumianek (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).
2.     Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.     Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

1.     Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.
2.     Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw edukacji

§ 4

1.     Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
2.     Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
3.     Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych. Fundacja może także tworzyć podmioty ekonomii społecznej oraz przystępować do podmiotów ekonomii społecznej.
4.     Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
5.     Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji w Polsce i za granicą.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 5

1. Celem Fundacji jest działalność na rzecz społeczności lokalnych w szczególności z terenu Wielkopolski w zakresie:

1)     rozwoju ich potencjału i budowaniu unikatowego wizerunku, w tym inicjowanie i wspieranie działań o charakterze lokalnym,
2)     działalności wspomagającej rozwój wspólnot i tych społeczności,
3)     tworzenia warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej,
4)     tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń i powiązań między inicjatywami, w tym promowanie lokalnych talentów,
5)     wspierania rozwoju osobistego i twórczego myślenia wśród członków tych społeczności,
6)     wspierania powstawania innowacyjnych rozwiązań, usług i produktów oraz rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji,
7)     wspierania rozwoju organizacji i instytucji, oraz podnoszenie jakości i różnorodności oferowanych przez nie usług.
8)     działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
9)     wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
10)  działalności  wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości w tym w oparciu o design, innowacje, przedsięwzięcia kulturotwórcze i artystyczne,
11)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
12)  działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
13)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
14)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15)  działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
16)  promocji i organizacji wolontariatu,
17)  upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
18)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
19)  pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
20)  integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
21)  działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,
22)  działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
23)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej, ekonomicznej i społecznej,
24)  działalności charytatywnej.

2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku         publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności    gospodarczej.

§ 6

Cele Fundacji realizowane są poprzez:
1.     Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć i projektów służących realizacji celów  fundacji.
2.     Organizowanie form spędzania wolnego czasu dla członków społeczności lokalnych, w tym warsztatów twórczych.
3.     Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym imprez okolicznościowych, półkolonii, kolonii, warsztatów.
4.     Wsparcie doradcze, organizacyjne dla osób indywidualnych w realizacji ich autorskich projektów.
5.     Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz realizacji celów fundacji.
6.     Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej, poligraficznej i graficznej.
7.     Organizowanie wydarzeń w tym: warsztatów, szkoleń, odczytów, sympozjów, seminariów, wykładów, konferencji, targów, wizyt studyjnych, zgromadzeń publicznych, pikników, festynów, wystaw, spektakli teatralnych, aukcji i imprez w tym: o charakterze masowym.
8.     Organizowanie różnych form wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego, w tym: psychoterapii, psychoedukacji, coachingu, mediacji, treningu osobistego, doradztwa, superwizji.
9.     Prowadzenie akcji i kampanii społecznych.
10.  Propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń, w tym poprzez organizację wyjazdów, wizyt studyjnych, prelekcji, staży.
11.  Organizowanie i prowadzenie klubów, punktów gastronomicznych i noclegowych.
12.  Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
13.  Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
14.  Współpraca międzysektorowa, w tym z: organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu.
15.  Udzielanie wszechstronnego wsparcia inicjatywom obywatelskim i organizacjom pozarządowym, w tym poprzez projekty partnerskie, patronaty, promowanie dobrych praktyk, wsparcie finansowe
16.  Utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
17.  Świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym.
18.  Prowadzenie inkubatora innowacji i lokalnych talentów.
19.  Prowadzenie badań naukowych, ewaluacyjnych i opracowywanie ekspertyz.
20.  Podejmowanie współpracy ze środowiskami naukowymi, w tym akademickimi i studenckimi.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)             oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.
2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność             gospodarczą.

§ 9

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) konkursów grantowych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
f) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
g) programów Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych,
h) przychodów z działalności odpłatnej,
i) dochodów z działalności gospodarczej,
j) innych działań prawem dopuszczalnych.

§ 10

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów  statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
69.10.Z Działalność prawnicza
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą, oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

5. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
6. Fundacja dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i związanych z tym proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy działalności gospodarczej Fundacji.
7. Działalność gospodarcza służy m.in. reintegracji zawodowej i społecznej lub realizacji usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

§ 11

1.     Organem Fundacji jest Zarząd.
2.     Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i wiceprezesa Zarządu.
3.     Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą fundatorzy.
4.     Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.
5.     Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na kwartał.
6.     Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
7.     Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu.
8.     Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 9 poniżej.

9.     Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 12

1.     Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
2.     Wszelkie umowy z Prezesem Zarządu muszą być podpisane przez innego z Członków Zarządu.

§ 13

1.     Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji,
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d) realizacja celów statutowych,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
h) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
j) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
k) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy,
l) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
ł) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania,
m) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka.

2.     Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

1.     Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2.     Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji.

 

§ 16

1.     Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2.     Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 17

1.     Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2.     Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.
3.     W wypadku śmierci jednego z Fundatorów, jego kompetencje realizuje drugi Fundator.
4.     W wypadku śmierci ostatniego z Fundatorów przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatorów realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców wszystkich Fundatorów bądź wskazanych przez nich w testamencie osób. Rada fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.